Vážení zákazníci, vzhledem k velké poptávce po naší službě může dojít k tomu, že proces vyřízení Vaší objednávky potrvá déle než je u nás obvykle zvykem. Přesto se budeme snažit abychom všechny objednávky vyexpedovali co nejrychleji.

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

Milí návštěvníci webových stránek www.supsup.cz,
právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami našeho e-shopu (dále zkráceně jen „VOP“). Najdete zde všechny informace, které podle platných právních předpisů potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Svůj souhlas s VOP vyjádříte zaškrtnutím políčka „souhlasím s obchodními podmínkami“ před odesláním Vaší objednávky.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?
VOP se použijí pro prodej zboží přes webové rozhraní e-shopu na www.supsup.cz (dále jen „webové rozhraní“ nebo „web“). Samotný proces nákupu zboží a uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi námi (dále též jen „Smlouva“). Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Obsah VOP:

I. Základní údaje o naší společnosti    
II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše
III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy
IV. Jak je to s cenou zboží a jak se platí
V. Jakým způsobem Vám bude zboží dodáno
VI. Odstoupení od Smlouvy
VII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád
VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
IX. Závěrem

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NAŠÍ SPOLEČNOSTI
FIKKO market s.r.o.
IČ:                               25744461
DIČ:                            CZ25744461
Sídlo:                          Hermanická 163/7, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
E-mail:                        zakaznici@supsup.cz
Telefon:                      +420 775 776 888
Naše společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 66311.
Adresa pro doručování je Zahradní 331/34, 417 01 Dubí. Na uvedeném e-mailu jsme vám k dispozici pro běžnou komunikaci týkající se objednávek a případných reklamací. Pro vyřizování jiných podnětů slouží e-mail: info@supsup.cz.
V dalším textu vystupuje naše společnost už jen jako „Prodávající“.


II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

KDO JE KUPUJÍCÍ?
Kupujícím je ten, kdo s námi prostřednictvím webového rozhraní uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některé z nabízených položek zboží.
Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

KDO JE SPOTŘEBITELEM?
Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. 

JAKOU SMLOUVU SPOLU UZAVÍRÁME?
Na prodej zboží je uzavírána Kupní smlouva. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?
Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

 CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?
Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?
Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

1. Jako Kupující objednáváte zboží přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře. Objednávat může pouze registrovaný zákazník (ten, který se registroval na webovém rozhraní a má tak zřízený uživatelský účet).
2. POPIS ZBOŽÍ: U položek, které lze prodávat pouze osobám starším 18 let, najdete i upozornění na tuto skutečnost. Jedná se zejména o tabákové výrobky a alkoholické nápoje, vyhrazujeme si ovšem takovouto podmínku stanovit i u jiného zboží (zejména drogistického) s ohledem na jeho charakter a zacházení s ním. U takovéhoto zboží s věkovým limitem odesláním objednávky (a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP) jednak potvrzujete, že jste starší 18 let a jednak souhlasíte s tím, že před předáním (doručením) takového zboží jsme oprávněni, resp. oprávněna osoba za nás (přepravce) zboží předávající ověřit splnění věkového limitu a požadovat předložení platného průkazu totožnosti pro toto ověření. Současně berete na vědomí, že pokud nebude věkový limit splněn a nebude možné ani zboží v místě dodání předat zákonným zástupcům nebo jiné osobě, která podmínku věkového limitu splňuje, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit v té části, která se týká zboží s věkovým limitem. Pokud by v takovém případě bylo předmětem objednávky jen zboží s věkovým limitem, jsme oprávněni po Vás požadovat náhradu újmy (škody) vzniklé nám tím, že jste v objednávce uvedli nepravdivé údaje. 
Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ: Pro objednání zboží přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, informace o objednávaném zboží (vložením objednávaného zboží do „košíku“ webového rozhraní obchodu a uvedením počtu/množství objednávaného zboží, případně i varianty zboží, je-li jich nabízeno více), fakturační adresu a dodací adresu (je-li odlišná), e-mail (na něj Vám zašleme potvrzení přijetí objednávky a slouží i pro další komunikaci týkající se objednávky, telefonní kontakt (abychom Vás mohli kontaktovat při dodání zboží) a vyberete způsob úhrady a způsob doručení zboží.
MINIMÁLNÍ NUTNÁ HODNOTA OBJEDNÁVKY: Na webovém rozhraní najdete limit (částka v Kč), který musí jednotlivá objednávka splňovat. Do limitu se pro tyto účely nepočítá cena dopravy. K objednávkám, které by měly nižší než minimální hodnotu, nebudeme přihlížet.
MNOŽSTVÍ U OVOCE A ZELENINY: Je-li to na webovém rozhraní u konkrétní položky umožněno, můžete si vybrat, zda objednáte počet kusů anebo množství v podobě váhy. Při objednávce dle váhy je uvedena na webu jednotková cena a výsledná cena bude odpovídat skutečné váze (i když se budeme snažit co nejvíce se přiblížit objednanému množství). Pokud bude celková cena z tohoto důvodu nepatrně vyšší než uvedená při objednávce, bude přeplatek použit na platbu příští objednávky (půjde o částky cca v jednotkách Kč).
LIMIT OBJEDNÁVKY PRO JEDNOTLIVÉ POLOŽKY: U některých položek může být omezeno maximální množství na jednu objednávku. Limit najdete vždy přímo v popisu zboží na webovém rozhraní.
Před odesláním objednávky Vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.
O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Vaši elektronickou adresu. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena.
Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP.
4. Jako Prodávající si vyhrazujeme právo zrušit objednávku nebo její část po uzavření Smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí anebo pokud dojde k vyčerpání skladových zásob a dodavatel není dlouhodoběji schopen dodat nové skladové zásoby. Ze stejných důvodů jsme oprávněni i odstoupit od uzavřené Smlouvy (neboť bychom nebyli schopni Vašim požadavkům vyhovět), přičemž odstoupení může být učiněno zasláním písemného odstoupení s uvedením důvodů na Váš mailový kontakt a nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení. O zrušení objednávky, resp. skutečnosti, že některá z položek není skladem, se Vás pokusíme vždy informovat i telefonicky a domluvit se na možnosti dodání náhradního (obdobného) zboží, je-li to možné. Pokud by nastala situace, že jste jako Kupující již předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění Vám v tomto případě vrátíme s Vámi dohodnutým způsobem, popřípadě nedojde-li k dohodě, pak stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z Vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat zboží nebo účinnosti odstoupení od Smlouvy.
5. V pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.
6. Objednávat zboží přes webové rozhraní anebo e-mail je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Expedice probíhá celý týden, o víkendu a státních svátcích je ovšem rozvoz pouze do 17 hodin. Pro dodání objednávky ve stejný den, jako byla objednávka učiněna, je nutné dodržet časový limit uvedený na webovém rozhraní (tj. pokud bude na webovém rozhraní limit např. do 16.00, pak objednávky učiněné později budou dodány až následující den). Upozorňujeme, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.
7. Vlastnické právo ke zboží na Vás jako Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a zboží jste převzali. 
8. UŽIVATELSKÝ ÚČET – Pokud se na webovém rozhraní zaregistrujete, obratem obdržíte na Vámi zadaný mailový kontakt přístupové údaje pro přístup k uživatelskému účtu. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat Vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení Vašich povinností vyplývajících z kupní smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni Vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit.

IV. JAK JE TO S CENOU ZBOŽÍ A JAK SE PLATÍ?
1. CENA ZBOŽÍ: Na webovém rozhraní je u zboží vždy uvedena i cena. Cena je uvedená včetně daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. K ceně zboží je připočítáváno dopravné (viz podrobněji článek V. těchto VOP). Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na objednávací tlačítko) je již uvedena včetně dopravného.
VRATNÉ OBALY: U zboží, které je ve vratných zálohovaných obalech, je součástí ceny i záloha za tento obal. Prázdné obaly lze vracet v maloobchodní síti prodejen s potravinami, jsme připraveni je odebrat i v naší kamenné provozovně na adrese Zahradní 331/34, 417 01 Dubí. Je možné je též vrátit řidiči při přebírání některé z dalších objednávek, v takovém případě je ovšem nutné to předem oznámit v poznámce k objednávce.
2. Sjednanou cenou je cena uvedená u zboží v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám zboží dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.
4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:
- V hotovosti před převzetím zboží v místě dodání nebo osobním odběru v naší kamenné prodejně na adrese Zahradní 331/34, 417 01 Dubí.
-  Platební kartou prostřednictvím terminálu při převzetí zboží v místě dodání nebo při osobním odběru v naší kamenné prodejně na adrese Zahradní 331/34, 417 01 Dubí.
- Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platební brány GP webpay. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Global Payments Europe, s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
 bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
 této společnosti. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup. Bližší údaje můžete nalézt přímo na stránkách https://www.gpwebpay.cz/.
5. SPLATNOST KUPNÍ CENY: Kupní cena je při využití platby kartou přes platební terminál nebo platby v hotovosti splatná při dodání zboží, bezprostředně před jeho převzetím. Kupní cena se považuje za zaplacenou při platbě v hotovosti v okamžiku předání hotovosti osobě, která jako zástupce Prodávajícího zboží doručuje a při platbě přes platební terminál v okamžiku, kdy terminál přijetí platby potvrdí. Při využití platební brány je kupní cena splatná bezprostředně poté, kdy jste na platební bránu po učinění objednávky z webového rozhraní přesměrováni.
Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Zboží není možné hradit formou splátkového kalendáře.
6. Po dodání zboží Vám vystavíme daňový doklad se všemi zákonnými náležitostmi. Faktura zároveň slouží i jako dodací doklad a doklad o záruce. Fakturu Vám doručíme mailem a najdete ji i ve svém uživatelském účtu.

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDE ZBOŽÍ DODÁNO?
1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Zboží Vám doručíme prostřednictvím vlastní dopravy na Vámi uvedenou doručovací adresu nebo si můžete zboží vyzvednout i v naší kamenné prodejně (tj. osobní odběr). Způsob dodání vyberete na webovém rozhraní při objednávce zboží. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě naše povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany. Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u předávající osoby. Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem stvrdíte převzetí zásilky, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K PŘEPRAVĚ A DODÁNÍ ZBOŽÍ.
Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží od našeho řidiče, přepravce nebo ve výdejním místě, nepovažuje se v takovém případě naše povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od Smlouvy z Vaší strany, tj. nevzniká nám automaticky povinnost Vám (ani když jste Spotřebitel) vrátit peníze za zboží, které takto odmítnete převzít. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s jejím marným doručováním a nákladů spojených s uskladněním ve výši 120 Kč, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou. Při bezdůvodném odmítnutí převzetí zboží z Vaší strany máme rovněž možnost od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné následující pracovní den po jeho prokazatelném odeslaní v písemné formě na Váš e-mail, není-li prokázáno dřívější doručení (v tom případě by bylo účinné okamžikem doručení). Pokud jste již zboží uhradili, jsme oprávněni jednostranně započíst Vaši pohledávku na vrácení zaplacené kupní ceny na naši pohledávku na uhrazení nákladů spojených s marným doručováním, uskladněním a dalších nákladů vzniklých v důsledku nepřevzetí zboží.
Pokud by bylo nutné z důvodů na Vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.

pro informaci - expedice jedné zásilky obnáší:

  • objednané zboží zkontrolovat ve skladu před odesláním
  • připravit veškeré dokumenty, balení, spotřební balicí materiál
  • objednat dopravce a vystavit daňové doklady
  • objednávku pečlivě zabalit a připravit na expedici
Tedy poměrně dost práce s přípravou. Pokud si zásilku nepřevezmete a ona se nám vrátí zpět, tak dochází k nárůstu našich nákladů nejen o zbytečnou práci uvedenou výše, ale následně ještě o rozbalení, kontrolu zboží před jeho vrácením do skladu a následné storno daňových dokladů, které byly již vystaveny.
Jelikož jsme v takovém případě situaci nezavinili, musíme přenést tyto zbytečně vytvořené náklady na vás, a zaslat vám fakturu na úhradu poštovného. Věříme, že tento krok vzhledem k řečenému chápete.
Nechceme trávit ani svůj, ani váš čas případnými diskusemi o tom, proč tomu tak je. Proto vás chceme požádat, abyste si důkladně promysleli způsob objednání a platby a pokud si nejste jistí tím, že zakázku včas převezmete, doporučujeme zvolit jiný způsob platby než dobírkou

Pokud byste měli nějaké pochybnosti o tomto našem postupu, tak vězte, že se plně opíráme o současnou právní úpravu, citujeme § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.:
ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ
Povinnosti kupujícího
§ 2118
“Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme.”
Nepřevzetí zásilky tudíž NENÍ odstoupením od smlouvy, nýbrž její faktické porušení.
Od našeho e-shopu i od zvoleného dopravce obdržíte informace o předání zboží dopravci a následně o tom, že si jej můžete na odběrném místě vyzvednout. Pokud k tomu nedojde, máme 2 možnosti, jak situaci vyřešit:
1. Došlo k nedorozumění a vy stále o objednávku máte zájem:
V tom případě nás, prosím, kontaktujte. My vám pošleme údaje pro platbu předem a objednávku velmi rádi znovu zašleme. Cena objednávky bude ovšem navýšena o přiměřenou kompenzaci za předchozí nevyzvednutou zásilku.
2. O objednávku skutečně nemáte zájem:
I když nás tento stav skutečně mrzí, tak se jím musíme zabývat. Ta situace je ovšem poněkud komplikovanější. Jak píšeme výše - nepřevzetí zásilky neznamená, že došlo ke zrušení objednávky nebo k vašemu odstoupení od kupní smlouvy. Jediné, co se v tu chvíli stalo je, že došlo dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový) k porušení kupní smlouvy z vaší strany.
Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením naším e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle našich obchodních podmínek, které jste odsouhlasil/a v posledním kroku před odesláním objednávky, a dle aktuálně platných zákonů České republiky.
Pokud tedy nedošlo k písemnému či telefonickému kontaktu s naším eshopem a k nastavení jiných parametrů objednávky (žádost o změnu či stornování objednávky) – a to ani do doby expedice naším obchodem a ani následně do doby nejzazšího vyzvednutí na Vámi zvoleném výdejním místě, má náš eshop dle zákona právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího, tzn. od vás. Tato kompenzace je právně vymahatelná, neboť došlo k porušení kupní smlouvy.
Proto Vás požádáme, abyste provedl/a platbu kompenzace s poskytnutými platebními údaji v co nejbližší době – vyhnete se tak komplikacím.
Pokud si budete přát tuto platbu provést jiným způsobem (kartou nebo jinak online), stačí nás kontaktovat.

Nezaplacení kompenzace
Pokud nezaplatíte kompenzaci nebo si nenecháte zboží zaslat znovu, nastane následující:
Nastane-li podobný problém, dávají nám aktuálně platné zákony České republiky možnost se efektivně bránit.
Porušení platné smlouvy lze řešit následujícími třemi způsoby:
1. Postoupení pohledávky naší agentuře specializující se na vymáhání pohledávek od dlužníků.
2. Soudní cestou.
3. Zaplacení našemu obchodu kompenzaci poštovného.
Body 1 i 2 jsou zdlouhavé, nikterak příjemné, zato velmi efektivní. Bod 3 je pro Vás cesta nejpřijatelnější a nejlevnější

2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu dopravy, zvoleném způsobu platby a na dostupnosti vybraného zboží. Zboží objednané v daný den v časovém limitu doručíme na adresy v Teplicích a Dubí ještě týž den, do 120 minut od potvrzení objednávky, je-li veškeré zboží skladem. Při zvolení osobního odběru v našem kamenném obchodě na adrese Zahradní 331/34, 417 01 Dubí můžete zboží vyzvednout kdykoli v rámci otvírací doby, tj. Po – Ne: 8:00 – 19:00. O expedici a předpokládané době dodání obdržíte informaci na Váš e-mail zadaný v objednávce, popř. SMS zprávou. Pokud by z důvodu nedostupnosti některých položek nebylo možné v této lhůtě celou objednávku dodat, budeme Vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě nebo dodání dostupného zboží ve lhůtě a nedostupného zboží v pozdější lhůtě, můžete jak Vy, tak my od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě e-mailem.
3. NÁKLADY NA DOPRAVU. Výše ceny za dodání zboží závisí na Vámi zvoleném způsobu dodání a je uvedena na webovém rozhraní. Na webovém rozhraní bude uveden i případný limit objednávky, při jehož dosažení je doprava zdarma. 
4. Pokud by bylo nutné z důvodů na Vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou.
5. Vyhrazujeme si právo upravit podrobněji podmínky Dodání zboží a dopravy v samostatném dokumentu.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na zakaznici@supsup.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. I. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
Pokud toto právo využijete a odstoupíte od Smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy nám předejte nebo zašlete zpět zboží, které jste od nás obdrželi dle Smlouvy. Při zasílání zboží zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zboží na dobírku. Náklady na vrácení zboží nesete sami. Zboží zašlete nepoškozené a neopotřebované, včetně všech součástí a příslušenství a případnými dárky, které jste spolu se zbožím od nás obdrželi, a je-li to možné, pak i v původním obalu. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
Ke zboží, prosím, připojte kopii dokladu o platbě nebo fakturu nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o zboží u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení Vašeho odstoupení od Smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od Smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.
Prosím vezměte na vědomí, že podle § 1837 NOZ nemůže ani Spotřebitel odstoupit od Smlouvy:
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze (což se týká zejména všech čerstvých a chlazených nebo mražených potravin), jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

.
2. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy dle odst. 1 Vám vrátíme peníze, které jsme od Vás přijali jako platbu za zboží. Nejsme povinni Vám peníze vrátit dříve, než nám zboží předáte zpět anebo prokážete, že jste nám zboží zpět odeslali. Peníze Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro Vás nebyly spojeny další náklady. Vezměte prosím na vědomí, že bude-li nám zboží vrácené poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká nám nárok na náhradu újmy tím vzniklé a máme právo si tento nárok jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny, a tedy v takovém případě bychom Vám vrátili pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě.
3. Jak Vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.
4. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

VII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.
2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ a § 2161 až 2164 NOZ.
3. Jako Prodávající Vám odpovídáme, že zboží při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Spotřebiteli dále odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží, není-li na zboží uvedeno jinak. Je-li zbožím věc podléhající rychlé zkáze, je na ní místo záruční doby vyznačena doba, po kterou lze věc použít (po tuto dobu je poskytována záruka za jakost). Nejste-li spotřebitelem, odpovídáme Vám pouze za vady, které má produkt při převzetí.
4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu zboží za nové anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu zboží za nové. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání nového zboží bez vad anebo opravu zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni Vám nový nebo po opravě funkční zboží bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době anebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
5. Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud byste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním.
6. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i e-mailem. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytneme písemné potvrzení. Při přebírání zásilky prosím vždy věnujte pozornost kontrole celistvosti obalu a jeho nepoškozenosti a případné vady reklamujte ihned. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nám dává možnost prokázat, že se nejedná o rozpor se Smlouvou.

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese zakaznici@supsup.cz.
2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem zde.
3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.
4. Tyto VOP jsou účinné od 15.05.2020