Doprava ZDARMA! Teplice a okolí při objednávce nad 500 Kč!
  • Ceny a termín doručení :
Menu

Ochrana osobních údajů

I. Účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.supsup.cz, našimi zákazníky a zájemci o naše služby a produkty. 

2. Při zpracování osobních údajů postupujeme podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. 

 

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

FIKKO market s.r.o.

IČ: 25744461

DIČ: CZ25744461

Sídlo: Hermanická 163/7, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

Adresa pro doručování: Zahradní 331/34, 417 01 Dubí.

E-mail: info@supsup.cz

Naše společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 66311. 

 (dále jen „Správce“)

 

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme? 

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním zboží), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy). Zpracováváme i údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv). 

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem. 

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, ovšem bez poskytnutí údajů k dodání zboží (např. doručovací adresa) bychom nebyli schopni objednávku realizovat. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon. 

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, adresa, datum narození a věk, resp. překročení hranice 18 let věku (u zboží s věkovým limitem), IČ, DIČ (obojí pouze u podnikatelů), telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies (pro funkčnost objednávání přes webové rozhraní našeho obchodu), informace o objednaném zboží, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili.

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

 

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané zboží a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (obojí pouze u podnikatelů), telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies (pro funkčnost objednávání přes webové rozhraní našeho obchodu), informace o objednaném zboží, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.  

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (obojí pouze u podnikatelů), informace o objednaném zboží, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili. U zboží, jehož prodej je ze zákona omezen věkovým limitem, pak zpracováváme i údaj o věku, případně datum narození.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají. 

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

  • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje ze smluv a vzájemné komunikace po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. 
  • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno a příjmení, adresu, e-mail, telefonní kontakt Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. 

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud ještě nejste našimi zákazníky, můžeme Vaše osobní údaje, které nám zpracovávat k zasílání nabídky našich služeb a zboží jedině s Vaším souhlasem. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. (Týká se případů, kdy budete mít na webu např. „odběr novinek“. Jinak by souhlas přicházel v úvahu i u adresného remarketingu – nevím, nakolik plánujete) Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

 

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní,  poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. (nevím, co z toho se vás týká, popř. jestli ještě předáváte údaje někomu dalšímu) Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.  

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon).

 

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům 

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. 

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci. 

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz 

 

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu  info@supsup.cz  Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.supsup.cz/ochrana-osobnich-udaju  Toto znění je účinné od ……1.12.2019……….